امیر حسین کریمی نیا | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922474 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای امیر

بیشتر بخوانید

کنعان قدم خیر | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922321 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای کنعان

بیشتر بخوانید

یحیی اخشیجان | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922173 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای یحیی

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی عاطفه فتحی کلو

شماره گواهینامه : P77A921602 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) خانم عاطفه

بیشتر بخوانید