آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی

مدرسه آشپزی ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی مدرسه آشپزی ایران و خانه

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

ندا شفیعی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927543 ندا شفیعی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

زهرا هرج کوهستانی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

زهرا هرج کوهستانی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927542 زهرا هرج کوهستانی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و

بیشتر بخوانید

سعید شمسی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

سعید شمسی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927541 سعید شمسی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

ابراهیم لشتو آقائی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

ابراهیم لشتو آقائی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927540 ابراهیم لشتو آقائی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و

بیشتر بخوانید

اشکان امید صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

اشکان امید صبحانه شماره گواهینامه : P77A927539 اشکان امید صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

طاها پناهی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

طاها پناهی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927538 طاها پناهی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

مرتضی فریدامین صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

مرتضی فریدامین صبحانه شماره گواهینامه : P77A927537 مرتضی فریدامین صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

محمدامین دانائی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با مدرک بین المللی

محمدامین دانائی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927536 محمدامین دانائی صبحانه | دی ماه 1401 ملل، ایتالیا، آمریکا و ایرانی با

بیشتر بخوانید

زینب عرب بدوی صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با مدرک بین المللی

زینب عرب بدوی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927249 زینب عرب بدوی صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با

بیشتر بخوانید

فاطمه زنگنه نژاد صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با مدرک بین المللی

فاطمه زنگنه نژاد صبحانه شماره گواهینامه : P77A927248 فاطمه زنگنه نژاد صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با

بیشتر بخوانید

آیلین قربانی صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با مدرک بین المللی

آیلین قربانی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927247 آیلین قربانی صبحانه | آموزش صبحانه ملل، ایتالیایی و آمریکایی با مدرک بین

بیشتر بخوانید