نسترن محمودی | مدرک بین المللی دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923291 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای نسترن محمودی گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی

بیشتر بخوانید

نسرین سیف اله زاده | مدرک بین المللی دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923290 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای نسرین سیف اله زاده گواهینامه دوره تخصصی کیک و

بیشتر بخوانید

سیده فوژان فاطمی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923208 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای سیده فوژان فاطمی گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی

بیشتر بخوانید

ترانه برادران آجیلیان | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی ترانه برادران آجیلیان : P77A923011 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید

صدف خسروی مشیزی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی صدف خسروی مشیزی : P77A923010 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید

الناز قاسم زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه الناز قاسم زاده : P77A922807 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی خانم الناز قاسم زاده از

بیشتر بخوانید

سعید پروانه زارع | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه سعید پروانه زارع : P77A922806 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی آقای سعید پروانه زارع از

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری | برگزاری اولین دوره تخصصی کیک های کافی شاپی در مدرسه شیرینی ایران

کیک کافه ای | اولین دوره تخصصی کیک های کافی شاپ برگزار شد. در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه

بیشتر بخوانید

رامین حسن زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه رامین حسن زاده : P77A922512 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی آقای رامین حسن زاده از

بیشتر بخوانید

البرز امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه : P77A922511 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی آقای البرز امینی از مدرسه شیرینی ایران  Certificate

بیشتر بخوانید

سما معادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه : P77A922510 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی خانم سما معادی از مدرسه شیرینی ایران  Certificate

بیشتر بخوانید

زهرا ندائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه : P77A922509 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی خانم زهرا ندائی از مدرسه شیرینی ایران  Certificate

بیشتر بخوانید