ملیحه حسین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923925 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیحه حسین نژاد گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

عماد کیهانی نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923924 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ عماد کیهانی نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

امیرحسین عزیزیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923923 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین عزیزیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

امین غلامی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923922 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین غلامی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

آرمین امراله ئیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923921 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرمین امراله ئیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محسن روشن باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923915 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن روشن گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محسن لطفی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923914 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن لطفی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

آرش اسماعیلیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923913 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرش اسماعیلیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

خلیل حیدری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923912 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل حیدری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

رضا ایرانمنش باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923911 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ رضا ایرانمنش گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید مجید علوی زاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923910 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید علوی زاده گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

معصومه خلیلی یله قارشو باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923909 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه خلیلی یله قارشو گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید