محسن اکبری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه محسن اکبری : P77A922845 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محسن اکبری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرزین شیخلو | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین شیخلو : P77A922844 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین شیخلو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مجتبی برزگری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی برزگری : P77A922809 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مجتبی برزگری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان احمدی صالح بابری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان احمدی صالح بابری : P77A922808 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان احمدی صالح بابری از

بیشتر بخوانید

سارا خان سالار | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922614 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم سارا خان سالار از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

محمد آسترکی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922599 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد آسترکی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

رضا رستم پور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922571 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای رضا رستم پور از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

سعید باطنی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922570 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سعید باطنی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

بهاره نصیرپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922564 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم بهاره نصیرپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فرهاد مالمیر | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922563 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرهاد مالمیر از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

امیر سرشار تهرانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922562 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای امیر سرشار تهرانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهراد صانعی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922550 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مهراد صانعی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید