مصطفی شیر افکن | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922617 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مصطفی شیر افکن از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان بخشی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922616 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان بخشی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

زهرا مخلصیان | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922615 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم زهرا مخلصیان  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد امین کرمیانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922572 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد امین کرمیانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

بهاره نصیرپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922564 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم بهاره نصیرپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

آموزش خصوصی باریستا در کافی شاپ آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ آموزش

بیشتر بخوانید