محسن دادگر | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922584 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محسن

بیشتر بخوانید

محمد رضا بخشی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922091 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید

روح الله سبزی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922090 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای روح

بیشتر بخوانید

ماهان نظیفی پور | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921873 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای ماهان

بیشتر بخوانید