سلامت آذرمیر | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920722

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سلامت آذرمیر

نام لاتین : salamat azar mir

بیشتر بخوانید

امیرحسین مبینی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920721

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرحسین مبینی

نام لاتین : amir hosein mobini

بیشتر بخوانید

نادیا رئیسی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920703

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : نادیا رئیسی

نام لاتین : nadia raeisi

بیشتر بخوانید

قاسم داوران | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920702

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : قاسم داوران

نام لاتین : ghasem davaran

بیشتر بخوانید

مسلم عزیزی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920651

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مسلم عزیزی

نام لاتین : moslem azizi

بیشتر بخوانید

یادگار انور الحاج رضا | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920675

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : یادگار انور الحاج رضا

نام لاتین : Yadgar Anwar Alhajredha

بیشتر بخوانید

معصومه بوجاری | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920662

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : معصومه بوجاری

نام لاتین : masoume boujari

بیشتر بخوانید

مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه امید مومنی

شماره گواهینامه : P77A920661

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امید مومنی

نام لاتین : omid momeni

بیشتر بخوانید

مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه محسن رزازی

شماره گواهینامه : P77A920647

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محسن رزازی

نام لاتین : mohsen razzazi

بیشتر بخوانید

حسین یارایی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920544

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسین یارایی

نام لاتین : hosein yarayi

بیشتر بخوانید

پویا آخوندی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920534

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : پویا آخوندی

نام لاتین : POOYA AKHOUNDI

بیشتر بخوانید

فاطمه کاظمی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920539

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فاطمه کاظمی

نام لاتین : fatemeh kazemi

بیشتر بخوانید