رضا زارع باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

رضا زارع باریستا شماره گواهینامه : P77A927291 رضا زارع باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی اصغر چزانی شراهی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی اصغر چزانی شراهی باریستا شماره گواهینامه : P77A927290 علی اصغر چزانی شراهی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

میلاد رضائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد رضائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927289 میلاد رضائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سیدرضا سیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدرضا سیدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927288 سیدرضا سیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

مهدی فرجی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی فرجی باریستا شماره گواهینامه : P77A927287 مهدی فرجی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین فرهودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین فرهودی باریستا شماره گواهینامه : P77A927286 امیرحسین فرهودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین حدادی زرنقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین حدادی زرنقی باریستا شماره گواهینامه : P77A927285 امیرحسین حدادی زرنقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927284 حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

احمد صحرائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927283 احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمحسن جوادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927282 سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

نیما آقانیا باریستا شماره گواهینامه : P77A927281 نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ابوالفضل ارگون باریستا شماره گواهینامه : P77A927280 ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید