مجتبی نعیمی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926345 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مجتبی نعیمی باریستا

بیشتر بخوانید

آرمان فروزان مهر باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926344 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی آرمان فروزان مهر

بیشتر بخوانید

اوین سعیدی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926343 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی اوین سعیدی باریستا

بیشتر بخوانید

فاطمه درر باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926342 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی فاطمه درر باریستا

بیشتر بخوانید

نگین باقری باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926341 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نگین باقری باریستا

بیشتر بخوانید

مبین بایزیدی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926340 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مبین بایزیدی باریستا

بیشتر بخوانید

ارشیا هوشمندی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926339 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ارشیا هوشمندی باریستا

بیشتر بخوانید

پارسا دوستی نژاد باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926338 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی پارسا دوستی نژاد

بیشتر بخوانید

محمد رحیمی کلیشادی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926337 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمد رحیمی کلیشادی

بیشتر بخوانید

سامان فیروزی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926336 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سامان فیروزی باریستا

بیشتر بخوانید

پارسا اللهی چترودی باریستا | آموزش باریستایی، آموزش قهوه و آموزش کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A926335 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی پارسا اللهی چترودی

بیشتر بخوانید

حامد رخسار آبمیوه و بستنی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926334 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی حامد رخسار آبمیوه و بستنی | آموزش تخصصی بستنی

بیشتر بخوانید