نویسنده: مدیر

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمیده دارستانی فراهانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929605 حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

امیر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929604 امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

سپهر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929603 سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

داود جهانگرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929602 داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

میثم لشکری باریستا شماره گواهینامه : P77A929601 میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

محمد اسماعیل زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A929600 محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمید ساکی نژاد باریستا شماره گواهینامه : P77A929599 حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929598 ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

مهدی باقری لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

مهدی باقری لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929597 مهدی باقری لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

پرهام فرازیان لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

پرهام فرازیان لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929596 پرهام فرازیان لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

نوراله جاویداصل باریستا شماره گواهینامه : P77A929595 نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حامد هاشمی مقدم باریستا شماره گواهینامه : P77A929594 حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More