محمد رمضانی زاده مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924880 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها محمد رمضانی زاده مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

سعید ارشدی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924879 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها سعید ارشدی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

احسان روحانی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924878 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها احسان روحانی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

علیرضا بوارسائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924877 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها علیرضا بوارسائی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

شاهین مظلومی تکمه داش مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924876 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شاهین مظلومی تکمه

بیشتر بخوانید

تینا سیفی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924875 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه تینا سیفی مدرک

بیشتر بخوانید

الهه امجدی نیا مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924874 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه الهه امجدی نیا

بیشتر بخوانید

منصوره هرمزی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924873 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی منصوره هرمزی مدرک

بیشتر بخوانید

امیرشایان داودآبادی فراهانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924872 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیرشایان داودآبادی فراهانی

بیشتر بخوانید

امیرعلی احمدیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924871 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیرعلی احمدیان مدرک

بیشتر بخوانید

شهرام عزیزی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924870 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی شهرام عزیزی مدرک

بیشتر بخوانید

رضا عباسی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924869 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رضا عباسی مدرک

بیشتر بخوانید