سیده زینب موسوی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925698 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده زینب موسوی | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

معصومه زرین ماه | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925697 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا معصومه زرین ماه | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مهرداد روشناس | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925696 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهرداد روشناس | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

احسان زارعی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925695 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی احسان زارعی |

بیشتر بخوانید

علیرضا ستار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925694 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا ستار |

بیشتر بخوانید

مهران مرادی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925693 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهران مرادی |

بیشتر بخوانید

رضا حلت آبادی فراهانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925692 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رضا حلت آبادی

بیشتر بخوانید

سامان زیبائی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925691 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سامان زیبائی |

بیشتر بخوانید

محسن کریمی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925690 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محسن کریمی |

بیشتر بخوانید

دوره دم آوری قهوه برای کارکنان سازمان مدیریت برنامه و بودجه | 1400/10/29

آموزش دم آوری قهوه در منزل – گزارش تصویری دوره دم آوری قهوه برای کارکنان سازمان مدیریت برنامه و بودجه

بیشتر بخوانید

علی جهاندیده | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925689 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی جهاندیده |

بیشتر بخوانید

حامد حجتی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925688 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حامد حجتی |

بیشتر بخوانید