نسترن کمالی نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925249 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نسترن کمالی نژاد

بیشتر بخوانید

مریم کفائی امانی نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925248 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مریم کفائی امانی

بیشتر بخوانید

امیر صابر مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925247 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیر صابر مدرک

بیشتر بخوانید

علی اسدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925246 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی اسدی مدرک

بیشتر بخوانید

مبین دقیقی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925245 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مبین دقیقی مدرک

بیشتر بخوانید

شایان خدائی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925244 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شایان خدائی مدرک

بیشتر بخوانید

ایمان سماواتی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925243 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ایمان سماواتی مدرک

بیشتر بخوانید

سید امیرمهدی عطاپورفرد مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925242 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه سید امیرمهدی عطاپورفرد

بیشتر بخوانید

امیرحسین فصیحی رامندی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925241 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه امیرحسین فصیحی رامندی

بیشتر بخوانید

قاسم نیک پی مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه های اسپرسو ساز

شماره گواهینامه : P77A925240 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز قاسم نیک پی مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

رهام نصیرمقدم مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه های اسپرسو ساز

شماره گواهینامه : P77A925239 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز رهام نصیرمقدم مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

اسماعیل مندنی زاده مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه های اسپرسو ساز

شماره گواهینامه : P77A925238 دوره تخصصی تعمیر، نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز اسماعیل مندنی زاده مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید