کارت ورود به جلسه امتحان آنلاین متصدی کافیشاپ فنی حرفه ای 00/11/11 ویژه آقایان

کارت ورود به آزمون متصدی کافی شاپ | کارت ورود به جلسه امتحان آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه امتحان آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 00/11/11 ویژه بانوان

کارت ورود به آزمون متصدی کافی شاپ | کارت ورود به جلسه امتحان آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه

بیشتر بخوانید

محمدرضا علی احمدآبادی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925708 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا علی احمدآبادی

بیشتر بخوانید

سبحان نیک نفس | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925707 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سبحان نیک نفس

بیشتر بخوانید

ادریس عرب نوکنده | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925706 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ادریس عرب نوکنده

بیشتر بخوانید

رعنا کریمی کوهنجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925705 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رعنا کریمی کوهنجانی

بیشتر بخوانید

رویا کریمی کوهنجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925704 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رویا کریمی کوهنجانی

بیشتر بخوانید

آناهیتا حبیبی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925703 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی آناهیتا حبیبی |

بیشتر بخوانید

فراز فتاحیان | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925702 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت فراز فتاحیان | آموزش

بیشتر بخوانید

مهرداد روشناس | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925701 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مهرداد روشناس | آموزش

بیشتر بخوانید

معصومه فیروزی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925700 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت معصومه فیروزی | آموزش

بیشتر بخوانید

فائزه قاسمی قمصری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925699 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فائزه قاسمی قمصری | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید