آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان –

بیشتر بخوانید

آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

زمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان –

بیشتر بخوانید

سعید ایمانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924986 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سعید ایمانی مدرک

بیشتر بخوانید

علی رنجبر مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924985 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی رنجبر مدرک

بیشتر بخوانید

ابوذر صادقی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924984 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ابوذر صادقی مدرک

بیشتر بخوانید

الهه نصیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924983 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی الهه نصیری مدرک

بیشتر بخوانید

باناز رادمان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924982 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی باناز رادمان مدرک

بیشتر بخوانید

زهراء دشتی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924981 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد زهراء دشتی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی

بیشتر بخوانید

علی وندا مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924980 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد علی وندا مدرک بین المللی دوره میکسولوژی

بیشتر بخوانید

علیرضا کرمی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924979 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد علیرضا کرمی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی

بیشتر بخوانید

جمال رحمان شناس مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924978 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا جمال رحمان شناس مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مژگان ازلی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924977 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مژگان ازلی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید