هدیه فتحی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد | Mixology

شماره گواهینامه : P77A925261 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology هدیه فتحی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

نگین سنائی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد | Mixology

شماره گواهینامه : P77A925260 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology نگین سنائی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

فرزانه سفردوست مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد | Mixology

شماره گواهینامه : P77A925259 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology فرزانه سفردوست مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ایمان سماواتی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد | Mixology

شماره گواهینامه : P77A925258 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology ایمان سماواتی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حسین محمدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925257 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حسین محمدی مدرک

بیشتر بخوانید

رضا اسفندیار مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925256 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رضا اسفندیار مدرک

بیشتر بخوانید

سینا درستی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925255 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سینا درستی مدرک

بیشتر بخوانید

محمدعلی ملکی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925254 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدعلی ملکی مدرک

بیشتر بخوانید

علی قطمیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925253 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی قطمیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

حسین ناصری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925252 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسین ناصری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

نگین سنائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925251 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا نگین سنائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

آوا کمری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925250 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آوا کمری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید