یسنا یزدان پناه باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

یسنا یزدان پناه باریستا شماره گواهینامه : P77A927628 یسنا یزدان پناه باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید

فاطمه محمدجعفری پاریزی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

فاطمه محمدجعفری پاریزی باریستا شماره گواهینامه : P77A927627 فاطمه محمدجعفری پاریزی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید

ساهره هژبری آبمیوه بستنی | دوره دی ماه1401 بستنی آبمیوه با مدرک معتبر

ساهره هژبری آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927626 ساهره هژبری آبمیوه بستنی | دوره دی ماه1401 بستنی آبمیوه با مدرک

بیشتر بخوانید

عرفان تفرشی آبمیوه بستنی | دوره دی ماه1401 بستنی آبمیوه با مدرک معتبر

عرفان تفرشی آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927625 عرفان تفرشی آبمیوه بستنی | دوره دی ماه1401 بستنی آبمیوه با مدرک

بیشتر بخوانید

سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سعید شمسی فست فود شماره گواهینامه : P77A927624 سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

امیرعرشیا کمره ئی فست فود شماره گواهینامه : P77A927623 امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مهرداد افشارنادری فست فود شماره گواهینامه : P77A927622 مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مرتضی فریدامین فست فود شماره گواهینامه : P77A927621 مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

بابک فرخی فست فود شماره گواهینامه : P77A927620 بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سیدعرفان غفاری راد فست فود شماره گواهینامه : P77A927619 سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

فرزاد نصیری فست فود شماره گواهینامه : P77A927618 فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

دوره آموزش آبمیوه بستنی فروشی حرفه ای با مدرک معتبر

دوره آموزش آبمیوه بستنی فروشی حرفه ای با مدرک معتبر – مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران دوره آموزش

بیشتر بخوانید