باریستا جواد خزائی | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923687 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا جواد خزائی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا آرزو ناطق | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923686 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آرزو ناطق گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا سیده درناز مرتضوی جهرمی | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923685 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده درناز مرتضوی جهرمی گواهینامه دوره تخصصی آموزش

بیشتر بخوانید

باریستا منصوره قلمزن | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923684 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا منصوره قلمزن گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا سید آریان موسوی | مدرک بین المللی دوره خصوصی آموزش باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923659 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سید آریان موسوی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

باریستا سعید قاسم پور مبرهن | مدرک بین المللی دوره خصوصی آموزش باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923658 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سعید قاسم پور مبرهن گواهینامه دوره تخصصی آموزش

بیشتر بخوانید

باریستا حمیدرضا صادقی | مدرک بین المللی دوره خصوصی آموزش باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923657 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حمیدرضا صادقی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا حنانه موسایی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923632 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا حنانه موسایی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا مریم عبدالحمیدی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923631 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا مریم عبدالحمیدی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا محمدرضا فاضلی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923630 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا فاضلی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا محمدامین خاکبازان | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923629 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدامین خاکبازان گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا علیرضا شیراهرابی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923580 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علیرضا شیراهرابی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید