محمد حسین کارگر ابرقویی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921302

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد حسین کارگر ابرقویی

نام لاتین : Mohammad Hossein Kargar Abarghouei

بیشتر بخوانید

شادی شجاعیان | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921177

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شادی شجاعیان

نام لاتین : Shadi Shojaeian

بیشتر بخوانید

دانیال باقرزاده فتحی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921115

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : دانیال باقرزاده فتحی

نام لاتین : Daniyal Bagherzadeh Fathi

بیشتر بخوانید

جابر بختیاری | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921093

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جابر بختیاری

نام لاتین : Jaber Bakhtiyari

بیشتر بخوانید

امید مصطفایی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921073

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امید مصطفایی

نام لاتین : Omid Mostafaei

بیشتر بخوانید

امیرعلی برادران ساداتی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921072

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرعلی برادران ساداتی

نام لاتین : Amirali Baradaran Sadati

بیشتر بخوانید

سحر محمد علیخانی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A920982

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سحر محمد علیخانی

نام لاتین : Sahar Mohammad Alikhani

بیشتر بخوانید

مهدی دهباشی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921382

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی دهباشی

نام لاتین : Mehdi Dehbashi

بیشتر بخوانید

محمد سعید فضل زرندی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921372

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl Zarandi

بیشتر بخوانید

فریبرز ذوالقدری | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921371

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

بیشتر بخوانید

مهدی اختیاری | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921346

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی اختیاری

نام لاتین : Mehdi Ekhtiari

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921296

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

بیشتر بخوانید