مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سعید قدردان تهران

شماره گواهینامه : P77A921326

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید قدردان تهران

نام لاتین : Saeed Ghadrdan Tehran

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی مهدی یوسفی

شماره گواهینامه : P77A921325

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی یوسفی

نام لاتین : Mehdi Yousefi

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی محمد حسین کارگر ابرقویی

شماره گواهینامه : P77A921302

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد حسین کارگر ابرقویی

نام لاتین : Mohammad Hossein Kargar Abarghouei

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی شادی شجاعیان

شماره گواهینامه : P77A921177

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شادی شجاعیان

نام لاتین : Shadi Shojaeian

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی دانیال باقرزاده فتحی

شماره گواهینامه : P77A921115

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : دانیال باقرزاده فتحی

نام لاتین : Daniyal Bagherzadeh Fathi

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی جابر بختیاری

شماره گواهینامه : P77A921093

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جابر بختیاری

نام لاتین : Jaber Bakhtiyari

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی امید مصطفایی

شماره گواهینامه : P77A921073

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امید مصطفایی

نام لاتین : Omid Mostafaei

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی امیرعلی برادران ساداتی

شماره گواهینامه : P77A921072

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرعلی برادران ساداتی

نام لاتین : Amirali Baradaran Sadati

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سحر محمد علیخانی

شماره گواهینامه : P77A920982

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سحر محمد علیخانی

نام لاتین : Sahar Mohammad Alikhani

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه مهدی دهباشی

شماره گواهینامه : P77A921382

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی دهباشی

نام لاتین : Mehdi Dehbashi

بیشتر بخوانید