مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد قزل حصاری

شماره گواهینامه : P77A921409

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد قزل حصاری

نام لاتین : Mohammad Ghezelhesary

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید شیرکانی

شماره گواهینامه : P77A921408

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید شیرکانی

نام لاتین : Saeid Shirkani

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد سلطانیه

شماره گواهینامه : P77A921407

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشاد سلطانیه

نام لاتین : Farshad Soltaniye

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی رسولی

شماره گواهینامه : P77A921406

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مصطفی رسولی

نام لاتین : Mostafa Rasouli

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سپیده صادقی

شماره گواهینامه : P77A921405

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سپیده صادقی

نام لاتین : Sepideh Sadeghi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ حیدر سلمانی

شماره گواهینامه : P77A921403

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حیدر سلمانی

نام لاتین : Heidar Salmani

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ لیلا اسلامی

شماره گواهینامه : P77A921402

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا اسلامی

نام لاتین : Leila Eslami

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ آنیتا نوروزی لارکی

شماره گواهینامه : P77A921401

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مریم ایزدی

شماره گواهینامه : P77A921400

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مریم ایزدی

نام لاتین : Maryam Izadi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ زهره مسعود پور

شماره گواهینامه : P77A921376

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : زهره مسعود پور

نام لاتین : Zohreh Masoudpour

بیشتر بخوانید