امیر راد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921780 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای امیر راد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد زهره کریمی دورباطی

شماره گواهینامه : P77A921725 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم زهره کریمی دورباطی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد محمد مشهدی خلردی

شماره گواهینامه : P77A921724 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد مشهدی خلردی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد مهدی ایوتوندی

شماره گواهینامه : P77A921561 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای مهدی ایوتوندی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921499 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد جواد اسدی رحمانی

شماره گواهینامه : P77A921404 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد سید ابراهیم میرسعید قاضی

شماره گواهینامه : P77A920622 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد حمیدرضا حق شناس

شماره گواهینامه : P77A920602 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد سید وحید بطحایی

شماره گواهینامه : P77A920601 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد مهدی طاهری

شماره گواهینامه : P77A920600 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید