مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه الیاس بلوک

شماره گواهینامه : P77A921178

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : الیاس بلوک

نام لاتین : Elyas bolouk

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید ایوب ابونجمی

شماره گواهینامه : P77A921140

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید ایوب ابونجمی

نام لاتین : Ayoob Aboonajmi

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید امیرحسین احمدی

شماره گواهینامه : P77A921130

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید امیرحسین احمدی

نام لاتین : Seyed Amirhossein Ahmadi

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه امیرحسین معصومی

شماره گواهینامه : P77A921046

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرحسین معصومی

نام لاتین : Amir Hossein Masoumi

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه رضا نوروزی قراگوزلو

شماره گواهینامه : P77A921045

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رضا نوروزی قراگوزلو

نام لاتین : Reza Norouzi Gharagozlou

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه علی سلیمان حشمت

شماره گواهینامه : P77A921044

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی سلیمان حشمت

نام لاتین : Ali Soleyman Heshmat

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه حمید سربازی

شماره گواهینامه : P77A921022

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمید سربازی

نام لاتین : Hamid Sarbazi

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه حسام اسکندر

شماره گواهینامه : P77A920990

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسام اسکندر

نام لاتین : Hessam Eskandar

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید سینا موسوی

شماره گواهینامه : P77A920983

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید سینا موسوی

نام لاتین : Seyed sina Mosavi

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه رامتین سهرابی فرد

شماره گواهینامه : P77A920930

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رامتین سهرابی فرد

نام لاتین : Ramtin Sohrabi Fard

بیشتر بخوانید