مرتضی رجبی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922245 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  مرتضی رجبی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد معین نظری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922149 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد معین نظری  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922148 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای میثم مرادی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد رضا ابراهیمی صبا | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922122 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد رضا ابراهیمی صبا  از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

امیرحسین شاه بابایی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922106 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای امیرحسین شاه بابایی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

نازنین عسکری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922105 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم نازنین عسکری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید