محمد رضا بخشی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922091 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید

روح الله سبزی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922090 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای روح

بیشتر بخوانید

دانیال ملک زاده | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922012 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای دانیال

بیشتر بخوانید

البرز امینی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922011 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای البرز

بیشتر بخوانید

محمد رضا افشاری | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921931 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید

سید سینا شیرمردی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921927 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سید

بیشتر بخوانید

احسان ابراهیمی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921926 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای احسان

بیشتر بخوانید

دوره آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ | موج سوم توسط خانه باریستا و مدرسه قهوه ایران

دوره آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ | موج سوم توسط خانه باریستا و مدرسه قهوه ایران آموزش تخصصی قهوه

بیشتر بخوانید

ماهان نظیفی پور | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921873 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای ماهان

بیشتر بخوانید