مدرك فنی دوره آشپزی فست فود مهدیه اسلامی

شماره گواهینامه : P77A921313

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدیه اسلامی

نام لاتین : Mahdiyeh Eslami

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود فرهاد قنبری

شماره گواهینامه : P77A921312

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

آقا / خانم : فرهاد قنبری

نام لاتین : Farhad Ghanbari

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود سعید منوچهری

شماره گواهینامه : P77A921311

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید منوچهری

نام لاتین : Saeed MAnouchehri

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود ایمان ملک پور

شماره گواهینامه : P77A921310

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : ایمان ملک پور

نام لاتین : Iman Malekpoor

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود میثم دارابی

شماره گواهینامه : P77A921309

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میثم دارابی

نام لاتین : Meysam Darabi

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود جواد واحدی

شماره گواهینامه : P77A921308

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد واحدی

نام لاتین : Javad Vahedi

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود حسین عموهادی

شماره گواهینامه : P77A921307

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسین عموهادی

نام لاتین : Hossein Amouhadi

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود النا ادهمی

شماره گواهینامه : P77A921306

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : النا ادهمی

نام لاتین : Elena Adhami

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود مریم شکاری

شماره گواهینامه : P77A921320

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مریم شکاری

نام لاتین : Maryam Shekari

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود شاپور علی پور

شماره گواهینامه : P77A921264

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شاپور علی پور

نام لاتین : Shapour Ali Pour

بیشتر بخوانید