برچسب: طراحی روی قهوه

جواد قره ضیاالدینی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه جواد قره ضیاالدینی

شماره گواهینامه : P77A921296

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

سید داوین بصام تبار 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید داوین بصام تبار

شماره گواهینامه : P77A921289

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید داوین بصام تبار

نام لاتین : Seyyed Davin Bassam Tabar

لادن نداف پور 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه لادن نداف پور

شماره گواهینامه : P77A921276

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لادن نداف پور

نام لاتین : ladan nadafpour

مرتضی بهمنی دهکردی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه مرتضی بهمنی دهکردی

شماره گواهینامه : P77A921217

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مرتضی بهمنی دهکردی

نام لاتین : morteza bahmani dehkordi

سید ایوب ابونجمی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید ایوب ابونجمی

شماره گواهینامه : P77A921140

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید ایوب ابونجمی

نام لاتین : Ayoob Aboonajmi

سید امیرحسین احمدی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید امیرحسین احمدی

شماره گواهینامه : P77A921130

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید امیرحسین احمدی

نام لاتین : Seyed Amirhossein Ahmadi

امیرحسین معصومی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه امیرحسین معصومی

شماره گواهینامه : P77A921046

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرحسین معصومی

نام لاتین : Amir Hossein Masoumi

رضا نوروزی قراگوزلو 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه رضا نوروزی قراگوزلو

شماره گواهینامه : P77A921045

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رضا نوروزی قراگوزلو

نام لاتین : Reza Norouzi Gharagozlou

Your SEO optimized title page contents