مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ احسان کیانی

شماره گواهینامه : P77A921416

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : احسان کیانی

نام لاتین : Ehsan Kiani

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشید ابراهیم دخت آذر

شماره گواهینامه : P77A921415

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشید ابراهیم دخت آذر

نام لاتین : Farshid Ebrahim Dokht Azar

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا نوری هدایت

شماره گواهینامه : P77A921414

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمیدرضا نوری هدایت

نام لاتین : Hamidreza Nourihedayat

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سید محمد حسین دشتی

شماره گواهینامه : P77A921413

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد حسین دشتی

نام لاتین : Seyed Mohammad Hosein Dashti

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ علی تقی موسوی

شماره گواهینامه : P77A921410

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی تقی موسوی

نام لاتین : Ali Taghi Mousavi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد قزل حصاری

شماره گواهینامه : P77A921409

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد قزل حصاری

نام لاتین : Mohammad Ghezelhesary

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید شیرکانی

شماره گواهینامه : P77A921408

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید شیرکانی

نام لاتین : Saeid Shirkani

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد سلطانیه

شماره گواهینامه : P77A921407

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشاد سلطانیه

نام لاتین : Farshad Soltaniye

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی رسولی

شماره گواهینامه : P77A921406

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مصطفی رسولی

نام لاتین : Mostafa Rasouli

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سپیده صادقی

شماره گواهینامه : P77A921405

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سپیده صادقی

نام لاتین : Sepideh Sadeghi

بیشتر بخوانید