برچسب: دیزاین قهوه

محمد سعید فضل زرندی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه محمد سعید فضل زرندی

شماره گواهینامه : P77A921372

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl Zarandi

فریبرز ذوالقدری 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه فریبرز ذوالقدری

شماره گواهینامه : P77A921371

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

جواد قره ضیاالدینی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه جواد قره ضیاالدینی

شماره گواهینامه : P77A921296

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

سید داوین بصام تبار 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه سید داوین بصام تبار

شماره گواهینامه : P77A921289

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید داوین بصام تبار

نام لاتین : Seyyed Davin Bassam Tabar

لادن نداف پور 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه لادن نداف پور

شماره گواهینامه : P77A921276

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لادن نداف پور

نام لاتین : ladan nadafpour

مرتضی بهمنی دهکردی 0

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه مرتضی بهمنی دهکردی

شماره گواهینامه : P77A921217

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مرتضی بهمنی دهکردی

نام لاتین : morteza bahmani dehkordi

Your SEO optimized title page contents