سید ایوب ابونجمی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921140

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید ایوب ابونجمی

نام لاتین : Ayoob Aboonajmi

بیشتر بخوانید

سید امیرحسین احمدی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921130

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید امیرحسین احمدی

نام لاتین : Seyed Amirhossein Ahmadi

بیشتر بخوانید

امیرحسین معصومی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921046

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرحسین معصومی

نام لاتین : Amir Hossein Masoumi

بیشتر بخوانید

رضا نوروزی قراگوزلو | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921045

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رضا نوروزی قراگوزلو

نام لاتین : Reza Norouzi Gharagozlou

بیشتر بخوانید

علی سلیمان حشمت | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921044

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی سلیمان حشمت

نام لاتین : Ali Soleyman Heshmat

بیشتر بخوانید

حمید سربازی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921022

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمید سربازی

نام لاتین : Hamid Sarbazi

بیشتر بخوانید

حسام اسکندر | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920990

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسام اسکندر

نام لاتین : Hessam Eskandar

بیشتر بخوانید

سید سینا موسوی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920983

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید سینا موسوی

نام لاتین : Seyed sina Mosavi

بیشتر بخوانید

رامتین سهرابی فرد | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920930

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رامتین سهرابی فرد

نام لاتین : Ramtin Sohrabi Fard

بیشتر بخوانید

عليرضا قرباني خواه | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920903

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : عليرضا قرباني خواه

نام لاتین : Alireza Ghorbanikhah

بیشتر بخوانید

عليرضا شمس حكيمي | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920902

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : عليرضا شمس حكيمي

نام لاتین : Alireza Shams Hakimi

بیشتر بخوانید

رضا کریمی | مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920896

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رضا کریمی

نام لاتین : Reza Karimi

بیشتر بخوانید