علی ابراهیمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922339 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی ابراهیمی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد رضا علیجانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922338 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد رضا علیجانی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

وحید طالبی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922337 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  وحید طالبی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مبینا رضایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922336 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مبینا رضایی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علی یوسفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922335 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی یوسفی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید عباس گلشنی فشتمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922334 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید عباس گلشنی فشتمی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سیده مژده میر حسن نیا | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922333 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  سیده مژده میر حسن نیا  از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

معین جلیلی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922332 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  معین جلیلی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امتحان فنی حرفه ای | کارت ورود به جلسه آزمون – متصدی کافی شاپ آقایان – تاریخ ۱۳۹۷/10/25

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی

بیشتر بخوانید

متین گازر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922328 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  متین گازر  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید