فاطمه مفیدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922436 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  فاطمه مفیدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ملیکا پورمیرزایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922435 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  ملیکا پورمیرزایی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید خادم محمد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922434 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید خادم محمد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

حسن هادی قالی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922433 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  حسن هادی قالی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی رئیس یزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922432 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی رئیس یزدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علیرضا آقایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922430 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علیرضا آقایی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

زهرا جعفرآقاییان | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922427 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم زهرا جعفرآقاییان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد اسکندری کبودان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922426 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد اسکندری کبودان  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

ابوالفضل شفائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922425 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ابوالفضل شفائی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

هومان قناعت زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922424 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  هومان قناعت زاده  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید