آزاده ریاحی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923864 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” آزاده ریاحی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم آزاده

بیشتر بخوانید

فریبا ذوالقرنین باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923863 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” فریبا ذوالقرنین گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم فریبا

بیشتر بخوانید

صدیقه کریمی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923862 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” صدیقه کریمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم صدیقه

بیشتر بخوانید

مریم اعظمی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923861 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” مریم اعظمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم مریم

بیشتر بخوانید

پیمان سلیمانی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923860 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” پیمان سلیمانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای پیمان سلیمانی از

بیشتر بخوانید

حسین مروتی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923859 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” حسین مروتی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای حسین مروتی از

بیشتر بخوانید

حسین عنابستانی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923858 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” حسین عنابستانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای حسین عنابستانی از

بیشتر بخوانید

فاطمه باریاب باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923857 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” فاطمه باریاب گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم فاطمه

بیشتر بخوانید

نرگس یداللهی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923856 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” نرگس یداللهی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم نرگس

بیشتر بخوانید

فرزانه فاضل عابدینی باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923855 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” فرزانه فاضل عابدینی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم

بیشتر بخوانید

رقیه نگهبان خانقاه باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923854 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” رقیه نگهبان خانقاه گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم

بیشتر بخوانید

منیره نصیری باریستا خانگی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923853 دوره آموزش تخصصی قهوه و “باریستا خانگی” منیره نصیری گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم منیره

بیشتر بخوانید