مبینا رضایی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922396 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) خانم مبینا رضایی 

بیشتر بخوانید

سید علی سادات | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922395 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سید

بیشتر بخوانید

فرشاد نوری | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922394 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای فرشاد

بیشتر بخوانید

طیب خود | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922384 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای طیب

بیشتر بخوانید

علیرضا شمس حکیمی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922360 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای علیرضا

بیشتر بخوانید

سیاوش سلیمان پور | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922356 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سیاوش

بیشتر بخوانید

سیده مژده میر حسن نیا | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922343 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) خانم سیده

بیشتر بخوانید

کنعان قدم خیر | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922321 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای کنعان

بیشتر بخوانید

محمد فهمیده | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922310 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید

امیرحسین محبی امین لو | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922278 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای امیرحسین

بیشتر بخوانید