ابوالفضل شفائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922425 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ابوالفضل شفائی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

هومان قناعت زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922424 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  هومان قناعت زاده  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سعید جوادی نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922423 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سعید جوادی نژاد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فروغ شه بخش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922422 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  فروغ شه بخش  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زهرا طاعتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922421 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  زهرا طاعتی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سجاد تاجیک خواصئی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922417 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سجاد تاجیک خواصئی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد جواد حسام | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922416 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد جواد حسام  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

وهاب مطلبی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922415 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  وهاب مطلبی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید حامد سطوت | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922414 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید حامد سطوت  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زهرا دارابی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922413 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  زهرا دارابی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید