مدرك فنی دوره آشپزی فست فود سجاد زائرین

شماره گواهینامه : P77A921334

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سجاد زائرین

نام لاتین : Sajad Zarein

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود فریبا جوارسیانی

شماره گواهینامه : P77A921319

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبا جوارسیانی

نام لاتین : Fariba Javarsiani

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود میثاق قاسمی

شماره گواهینامه : P77A921318

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میثاق قاسمی

نام لاتین : Misagh Ghasemi

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود مهدی تفرشی

شماره گواهینامه : P77A921317

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی تفرشی

نام لاتین : Mehdi Tafreshi

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود حسنا دزفولی زاده

شماره گواهینامه : P77A921316

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسنا دزفولی زاده

نام لاتین : Hosna Dezfuli zadeh

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود رامین دانشمند

شماره گواهینامه : P77A921315

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رامین دانشمند

نام لاتین : Ramin Daneshmand

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود حمید نیکزاد

شماره گواهینامه : P77A921314

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمید نیکزاد

نام لاتین : Hamid Nikzad

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود مهدیه اسلامی

شماره گواهینامه : P77A921313

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدیه اسلامی

نام لاتین : Mahdiyeh Eslami

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود فرهاد قنبری

شماره گواهینامه : P77A921312

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

آقا / خانم : فرهاد قنبری

نام لاتین : Farhad Ghanbari

بیشتر بخوانید

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود سعید منوچهری

شماره گواهینامه : P77A921311

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید منوچهری

نام لاتین : Saeed MAnouchehri

بیشتر بخوانید