محمد اسکندری کبودان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922426 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد اسکندری کبودان  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

ابوالفضل شفائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922425 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ابوالفضل شفائی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

هومان قناعت زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922424 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  هومان قناعت زاده  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سعید جوادی نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922423 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سعید جوادی نژاد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فروغ شه بخش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922422 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  فروغ شه بخش  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زهرا طاعتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922421 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  زهرا طاعتی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد حسین عباسپور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922420 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد حسین عباسپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سعید خسروی بنجار | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922419 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سعید خسروی بنجار از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مجتبی غفاری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922418 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا مجتبی غفاری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سجاد تاجیک خواصئی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922417 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سجاد تاجیک خواصئی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید