سید مجید علوی زاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923910 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید علوی زاده گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

معصومه خلیلی یله قارشو باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923909 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه خلیلی یله قارشو گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

مرضیه عظیمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923906 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مرضیه عظیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

حسین پایه دار اردکانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923905 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حسین پایه دار اردکانی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

سیدعلی سبحانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923904 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سیدعلی سبحانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

پوریا آژیر باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923903 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا آژیر گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

حامد حجاریان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923902 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حامد حجاریان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید مجید جامه دار باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923901 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید جامه دار گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی احمدی بلوچ باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923900 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی احمدی بلوچ گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مونا گل چهره میان گسکری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923890 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مونا گل چهره میان گسکری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

افسانه نیک آئین باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923889 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ افسانه نیک آئین گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدامین اعتمادی فرد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923888 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین اعتمادی فرد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید