علیرضا حسینی نصب | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923231 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علیرضا حسینی نصب گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

شبنم باقری | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923230 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شبنم باقری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

ملیکا خوش نویس | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923229 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا ملیکا خوش نویس گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

الناز گوشه | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923219 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا الناز گوشه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

علی گوشه | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923218 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علی گوشه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

صدف محمدی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923202 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا صدف محمدی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

شیرین گرپی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923201 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شیرین گرپی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

شهروز شریفی بروجردی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923200 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شهروز شریفی بروجردی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

علیرضا دلیلی سیاهکلی محله | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923199 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علیرضا دلیلی سیاهکلی محله گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

میلاد مس کاران | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923198 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا میلاد مس کاران گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حمید حیدریان | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923197 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا حمید حیدریان گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

الناز احمدی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923171 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا الناز احمدی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید